Nguồn nhân lực


Họ và Tên: Ông Nguyễn Tiến Dũng
Chức vụ: Giám đốc
Email: dung.nguyen@dungtien.com
Họ và Tên: Ông Trịnh Đình Chiến
Chức vụ: Phó Giám Đốc Điều Hành
Email: chien.trinh@dungtien.com
Họ và Tên: Bà Đỗ Thị Dao
Chức vụ: Phó Giám đốc (Tài chính - Pháp chế)
Email: dao.do@dungtien.com
Họ và Tên: Ông Đặng Vũ Duy Tân
Chức vụ: Trợ lý Giám đốc
Email: tan.dang@dungtien.com
Họ và Tên: Ông Lê Văn Hoàng
Chức vụ: Kế toán trưởng
Email: hoang.le@dungtien.com
Họ và Tên: Ông Hồ Việt Như
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý dự án
Email: nhu.ho@dungtien.com
Họ và Tên: Ông Nguyễn Trí Cường
Chức vụ: Phó phòng Máy móc - Thiết bị
Email: cuong.nguyen@dungtien.com
Họ và Tên: Ông Nguyễn Minh Đà
Chức vụ: Chỉ huy trưởng
Email: da.nguyen@dungtien.com
Họ và Tên: Ông Lê Hoàn Vũ
Chức vụ: Chỉ huy trưởng
Email: vu.hoan@dungtien.com

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: