Nguồn nhân lực


Họ và Tên: Ông Nguyễn Tiến Dũng
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Email: dung.nguyen@dungtien.com
Họ và Tên: Bà Đỗ Thị Dao
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Tài chính - Pháp chế)
Email: dao.do@dungtien.com
Họ và Tên: Bà Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Kế Toán Trưởng
Email: hien.pham@dungtien.com

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: